>ประวัติโรงเรียน
>ข้อมูลทั่วไป
>วิสัยทัศน์ พันธกิจ
>โครงสร้างการบริหาร
>บุคลากรโรงเรียน
>จำนวนนักเรียน - ห้องเรียน
>แผนที่ตั้งโรงเรียน
>แผนผังภายในโรงเรียน
>กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
>กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
>กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
>กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
>กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
>กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
>การสอนปฐมวัย
แบบฟร์อมการเบิกสวัสดิการ/ใบลา
การอบรมครูปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

> โรงเรียนเป็นสถานที่จัดการอบรม ครูปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
โดย นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

>โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง